Политика на фирмата

Общи условия за покупко - продажба през електронен магазин www.ashistyle.com

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко– продажби през електронния магазин на „Аши Стил” ЕООД .

Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между Аши Стил и Клиента.

I ПОНЯТИЯ

1.По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

а/ „Аши Стил ” ЕООД е търговско дружество, със седалище и адрес на управление гр. София бул.Илиянци17, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www. ashistyle.com

б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните характеристики, изображение и продажна цена.

в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или желае да закупи стока от електронния магазин.

г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www. ashistyle.com

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.Аши Стил предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

3. Договорът за продажба между Аши Стил и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента.

III. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

4. Всяка заявка за покупка от Аши Стил през електронния магазина, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикуване на www. ashistyle.com

6. Аши Стил не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Аши Стил се задължава в рамките на 7 /седем/ работни дни след получаване на заявката, да уведоми Клиента за това на посочения от Клиента имейл адрес или телефон.

7. За неналичните стоки, Аши Стил посочва срок на доставка различен от този по т. 10 от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже.

8. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични Аши Стил следва да потвърди направената поръчка.

9. След потвърждаване на поръчката от клиента същият изразява съгласието си с настоящите Общи условия чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин, с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

IV. ДОСТАВКА

10. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 /седем/ дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия.

11. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

12. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Аши Стил не възниква задължение за нейното изпълнение.

V. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

13. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, Аши Стил се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, както и в случай, че откаже да приеме доставената стока в указания по - горе срок или се откаже от сключената сделка преди доставката, договорът за продажба автоматично се прекратява.

VI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

14. Всички цени на стоки в електронния магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и са обявени в електронния магазин.

15./1/. Плащането на цената се извършва по следните начини:

а/. в брой при предаване на стоката.

VII. МОНТАЖ

16./1/. При постигната от страните уговорка Аши Стил може да извърши монтаж на закупената от Клиента стока. Цената на монтажа се уговаря допълнително от Клиента и Аши Стил .

16./2/. Монтажът на стоките се извършва от Аши Стил по модули със стандартни размери по каталог без внасяне на изменения или преправяне на последните. В случай, че Клиентът изяви желание за това, всички дейности по преработване са за сметка и риск на последния и не могат да бъдат вменявани като задължение на Аши Стил .

16./3/. При извършване на монтаж от Аши Стил , Клиентът е длъжен да осигури необходимия фронт за работа. Под фронт за работа се разбира предоставяне от страна на Клиента на всички помещения, в които трябва да се осъществи монтаж в подходящо състояние, осигуряване на достъп до ел. енергия, подсигуряване на товаро - разтоварните дейности, както и осигуряване на всички условия, необходими за извършването на монтажа.

16./4/. При извършване на монтаж от служители на Аши Стил , същият не носи отговорност за безупречния вид, ако липсват условия за това (неравен под, криви стени, липса на прав ъгъл и пр.). Рекламации за явни недостатъци на монтажа осъществен от служители на Аши Стил се правят на място веднага пред служителите, в противен случай се счита, че купувачът е приел монтажа без възражения.

16./5/. Когато монтажът се извършва от Клиента или трето лице, Клиента е длъжен преди монтаж внимателно да прегледа всички части и детайли за дефекти и ако има наличие на такива да не ги монтира

16./6/. При монтаж Клиента е длъжен да следва стриктно инструкциите в схемите за монтаж на производителя.

VII. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

17. При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. София бул.Илиянци17, Телефон за връзка ............................

18. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. В случай, че Клиентът упражни правата си по чл.55, ал.1 от Закона за защита на личните данни, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Аши Стил и да върне стоката за своя сметка с ненарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната от производителя опаковка, като __________разходите за доставка са за сметка на Клиента. Изявлението по чл.55, ал.1 от ЗЗП следва да бъде изпратено на адрес: гр. София бул.Илиянци17. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Аши Стил е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатената от него продажна цена не по – късно 15 /петнадесет/ работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил горепосоченото право. Аши Стил не носи отговорност за разходите, които Клиентът е направил при закупуването на стоката.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

19. Аши Стил полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

20. Аши Стил не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контролът и волята на Аши Стил.

21. Аши Стил е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Аши Стил гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Аши Стил за целите на изпълнение на договора за покупко - продажба и доставка на поръчани стоки, както и за всякакви други незабранени от закона цели.

22. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. Аши Стил си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.ashistyle. com , заедно със съобщение за промените. За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Powered By Bobski [C.P.G]
Аши Стил © 2024.  Designed by Bobski [C.P.G] 2012